Sprawozdanie wychowawcy klasy 2021

Pobierz

Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.. Uczyli się na pamięć tekstów wierszy i piosenek, ćwicząc je wytrwale podczas prób.. Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.. Wychowawcy systematycznie poddają ewaluacji swoje działania w obszarze wychowania i profilaktyki, korygują je, formułują wnioski, ich oddziaływania są dostosowane do potrzeb indywidualnych i klasy.. 25 paź 2021.. Data publikacji: 8 stycznia 2020 r. Poleć znajomemu.. Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Realizacja kształcenia na odległość w I półroczu roku szkolnego 2020/2021.Sprawozdania nauczycieli i wychowawców 2020-2021.. Sprawozdanie wychowawca klasy LO.Sprawozdanie z pasowania pierwszoklasisty.. W czasie zdalnego nauczania na bieżąco analizowałam rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium w Szczecinie oraz wytyczne i zalecenie w tej dziedzinie.. I półrocze roku szkolnego 2020/2021; Projekt ewaluacji wewnętrznej/kształtującej.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Sprawozdanie wychowawcy klasy BR BO.. stan klasy: wychowawca: Średnia ocen:Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w programie wychowawczym; Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych; Sprawozdanie z realizacji zajęć pozaszkolnych; Sprawozdanie klasyfikacji; Sprawozdanie z dzialalnosci biblioteki; Sprawozdanie z dzialalnosci samorzadu uczniowskiego; Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej kl 1-3Sprawozdanie nauczyciela przedmiotu..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 1-3.

POBIERZ.. Dla nauczyciela: .. rewalidacja 2020-2021 okres 1 sprawozdanie wychowawcy 2020-2021 okres 1 .Sprawozdanie ze zdalnego nauczania.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2020/2021; Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021; Podsumowanie pracy nauczyciela.. 19 października od samego rana panowała świąteczna .Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie nauczyciela za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Małgorzata Klimczak) Przypominam, że w serwisie mamy również opublikowany Kalkulator Średniej Klasy do pobrania.. Sprawozdanie z działalności SKO - 2sem 19-20.. WYŚLIJ EMAIL.. Sprawozdanie wychowawców klas 5_6.. Każdorazowo poddajemy ewaluacji wnioski ze sprawozdań klasowych programów wychowania i profilaktyki, na bieżąco wprowadzamy zmiany.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 4.

DLA KLAS II .. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Pobierz dokument.2021 | Inspiracje dla nauczycieli, STYCZEŃ.. Powiem coś oczywistego - piszmy prawdę!. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Przez cały czas byłam w stałym kontakcie telefonicznym i .sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji ŚrÓdrocznej/rocznej uczniÓw klasy ….. w roku szkolnym 2020/2021.. Sprawozdanie wychowawcy klasy 1-3 niep-um.. Utworzono dnia 18.06.2021.Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Rok szkolny 2020/2021 (wrzesień) Wstępna charakterystyka zespołu klasowego po okresie zdalnego nauczania: Zdiagnozowane zachowania uczniów i formy udzielonej pomocy (uczniowie bez opinii i orzeczeń PPP).. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyczno-opiekuńczego - 2sem 19-20.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Sprawozdania - 2 sem.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Program wychowawczo-profilaktyczny - sprawozdanie I semestr 2020/2021..

Sprawozdanie wychowawcy klasy 7.

Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Klasy 4-8 SP 2.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Opublikowany 2019-03-22 11:07:35.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. DODAJ DO TECZKI.. Wychowawca: Anna Małodzińska.. Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - 2sem 19-20.. Sprawozdanie wychowawcy klasy SP niep-um.. Choć podejmowane przez nas działania czasem różnią się od naszych codziennych obowiązków - są niezbędne.klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, przygotowują sprawozdanie realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy, zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, Sprawozdanie wychowawców klas 1_3.. DOKUMENTACJA.. Spędzają wspólnie czas na przerwach, .Analiza i realizacja Planu wychowawcy klasy; Wykaz form doskonalenia zawodowego; Pomoc dla uczniów z ocenami niedostatecznymi; Karta realizacji podstawy programowej; Sprawozdanie z działalności ..

Sprawozdanie wychowawcy klasy SPP.

Sprawozdanie wychowawcy klasy BR BH.. Dodaj Twój komentarz:Nasza klasa IIIb dobrze prezentuje się!. Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych - plastycznych, sportowych, tanecznych.Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze.. 2020/21 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 02.02.2021 r.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej.. Sprawozdanie wychowawcy za I PÓŁROCZE 2016/2017 Ogólne uwagi o klasie: Praca wychowawcza w tym półroczu skierowana została na integrację, współpracę w grupie, komunikację werbalną i niewerbalną rówieśników, a także stworzenie zgodnego zespołu klasowego, tak, aby każdy uczeń czuł się dobrze w naszej klasie.sprawozdanie wychowawcy kl. z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu roku szk.. 6.Sprawozdanie z pracy zdalnej - co tam wpisać?. 21 uczniów klasy pierwszej pod opieką wychowawczyni Bogusławy Słowik przygotowywało się do tej uroczystości od początku roku szkolnego.. Koniec roku szkolnego 2020/2021.. Po załatwieniu spraw porządkowych na posiedzeniu rady powinny zostać przedstawione wyniki klasyfikacji śródrocznej.Wychowawcy systematycznie poddają ewaluacji swoje działania w obszarze wychowania i profilaktyki, korygują je, formułują wnioski, ich oddziaływania są dostosowane do potrzeb indywidualnych i klasy.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. PODGLĄD DOKUMENTU.. Sprawozdanie biblioteki sem II 19.20Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.. Sprawozdanie wychowawcy SP- norma.. Opublikowano w dniu.. Każdorazowo poddajemy ewaluacji wnioski ze sprawozdań klasowych programów wychowania i profilaktyki, na bieżąco wprowadzamy zmiany.5.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. Jakie działania wychowawcze zostały przeprowadzone przez wychowawcę w związku ze zmianą sposobu realizacji obowiązku szkolnego ze stacjonarnego na zdalny (zmiany w odniesieniu do planowanych działań wychowawcy)?Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Zgodnie z założeniami podstawy programowej realizowałam program nauczania dla klasy II.. Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt