Nadmanganian potasu karta charakterystyki poch

Pobierz

Jest też niebezpieczny dla środowiska.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Wojtasiak Magda - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) potasu, podobnie jak inne związki chromu (VI), jest toksyczny i ma działanie mutagenne, teratogenne oraz rakotwórcze dla ludzi.. hydrat czda-basic 99% Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Potasu nadmanganian CZDA /Manganian(VII) potasu/:01--XXXX .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem.. Potasu nadmanganian CZDA Inne zagrożenia nie :KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/8.. W przypadku spożycia 2-3 gramów dichromianu potasu dochodzi do ostrej niewydolności nerek i wątroby oraz uszkodzenia układu pokarmowego, co często powoduje .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr.. Środki pierwszej pomocyNazwa produktu: Nadmanganian potasu roztwór mianowany 0,01 mol/dm3 (0,05N) Nr katalogowy: 807438801 Typ produktu: ciecz Wzór chemiczny: KMnO4 (masa cząsteczkowa: 158.04) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik analitycznyNadmanganian potasu Nadtlenek wodoru 10-30% Nadtlenek wodoru 30% Nadtlenek wodoru 35-49,9% Nadwęglan sodu Podchloryn sodu Siarczan rtęci Siarczan srebra Siarczan żelaza Siarczek sodu Talk Tlenek cynku Toluen Wapno chlorowane Węglan sodu bezwodny Woda amoniakalna 25% Wodorotlenek litu Wodorotlenek potasu Wodorotlenek sodu Żel krzemionkowyKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska ..

Potasu nadmanganian TECHN Inne zagrożenia nie : odzwierciedlone w klasyfikacji Niedostępne.

4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Pełny tekst zwrotów wskazujących zagrożenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. 3-5 D-76185 Karlsruhe Niemcy Telefon:+49 (0) 721 - 56 06 0 Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: Strona www: Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki::Department Health, Safety and Environment Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/10.. > 6 0 + 4 8 2 , - / 8 $Karta charakterystyki substancji chemicznej - nadmanganian_potasu_v9 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 7 Data utworzenia: 20 04/08/01 Data .KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/11.. SEKCJA 4.. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 1/9..

Potasu nadmanganian 0,02 mol/l r-r mianowany Najwyższe dopuszczalne stężenia, jeśli są dostępne, wymienione ...1 2 0 / .

Potasu nadmanganian CZDA:01--XXXX Odczynnik.. Wodoru nadtlenek roztwór 30% CZDA (Nadtlenek wodoru, roztwór 30%) Inne zagrożenia nie :Karta Charakterystyki podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady .. Nadmanganian potasu Identyfikator: 025-002-00-9 Kod towaru: 503932 Numer rejestracji REACH 01--XXXX Skład na etykietę/Inne nazwy Manganian(VII .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) charakterystyki substancji chemicznej - potasu_chromian_v6 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 7 Data utworzenia: 2004/08/01Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) Jodek potasu ≥99,5 %, p.a., ISO numer artykułu: 6750 Polska (pl) Strona 2 / 15 Symbol(-e) H372 Powoduje uszkodzenie narządów (gruczoł tarczycy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie (w przy- padku połknięcia).Potasu wodorotlenek LD50 doustnie szczur 333 mg/kg Działanie żrące / drażniące na skórę Powoduje poważne oparzenia skóry..

7447-40-7: Potasu chlorek: 231-211-8Nazwa substancji Nadmanganian potasu Wzór cząsteczkowy KMnO₄ Masa cząsteczkowa 158 g/mol Nr.

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy Powoduje poważne oparzenia i uszkodzenia oczu.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Potasu bromian-bromek 0,0167 mol/l (0,1 N) roztwór mianowany: nie dotyczy 1673..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt